Algemene voorwaarden

The Force models

1. Definities
1.1. The Force: The Forcemodels, gevestigd te Rotterdam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 65033892;

1.2. Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst, ook wel boeking of boekingsovereenkomst genoemd. De opdracht is tussen opdrachtgever en model, waarbij het model zich verbind tot het leveren van enkele diensten op een afgesproken datum en tijd, en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan opdrachtgever;

1.3. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan The Force Models en/of het model de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever door The Force Models en/of het model;

1.4. Modellenwerk: alle werkzaamheden waarbij het uiterlijk van het model van belang is, waaronder begrepen (maar niet toe beperkt) het lopen van modeshows, poseren, optreden in reclames;

1.5. Model: een persoon die modellenwerk verricht zoals omschreven in artikel 1.4, en met The Force Models een contract heeft afgesloten waarbij The Force Models overeenkomsten tot stand kan brengen tussen het model en de opdrachtgever voor het doen van modellenwerk. The Force Models is geen opdrachtgever noch werkgever van de modellen waarmee The Force Models een contract afgesloten heeft;

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst, die tussen The Force Models en Opdrachtgever is gesloten in verband met de door The Force Models voor Opdrachtgever te verrichten diensten zoals het leveren van modellen;

1.7. Optie: een optie op een model dient vierentwintig (24) uur voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd als opdracht. Opdrachten gaan voor opties, maar in overleg met diegene die de eerste optie geplaatst heeft;

1.8. Partijen: de Opdrachtgever en The Force Models;

1.9. Dagtarief: onder een dag wordt verstaan maximaal acht werkuren tussen de uren van 09:00 en 18:00 Of 08:00 en 17:00. Dagboekingen voor film zijn maximaal 10 uur tussen de uren van 08:00 en 19:00;

1.10. Halve Dagtarief: onder een halve dag wordt verstaan maximaal vier werkuren tussen de uren van 09:00 en 13:00 of 13:30 en 18:00

1.11. Uurtarief: onder uurtarief wordt een periode van 60 minuten verstaan.

1.12. Honorarium: het honorarium dient door opdrachtgever vooraf met The Force Models vastgesteld te worden. Honoraria zijn exclusief 20% agentschapprovisie en BTW;

1.13. Afgesproken prijs: hieronder wordt verstaan het tarief dat is overeengekomen tussen opdrachtgever en The Force Models dat afwijkt van het geldende tarief. Hierover zal 20% agentschapprovie en BTW in rekening worden gebracht;

1.14. Overwerk: Bij boekingen langer dan 8 uur zal per uur anderhalf het geldende uurtarief en BTW in rekening worden gebracht. Bij boekingen voor 08:00 en na 21:00 zal per uur tweemaal het geldende uurtarief en BTW in rekening worden gebracht;

1.15. Mooi Weer Boeking: Indien de Opdrachtgever expliciet met The Force Models is overeengekomen dat de boeking uitsluitend van kracht is bij een bepaald weertype, dan is de Opdrachtgever eenmaal gerechtigd een dergelijke boeking te annuleren zonder honorarium of kosten verschuldigd te zijn. Bij een tweede annulering is de Opdrachtgever het halve tarief verschuldigd. Daarna is de Opdrachtgever bij annulering het gehele tarief verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering; Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van The Force Models en overige rechtsbetrekkingen waarbij The force Models diensten levert aan Opdrachtgever en maken daar dan ook deel vanuit. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.

2.2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

2.3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

2.4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.

2.5. Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

3. Uitgangspunten

3.1. The Force Models werkt vanuit een onpartijdige en onafhankelijke positie.

3.2. The Force Models bemiddeld tussen opdrachtgever en het model, en is geen opdrachtgever noch werkgever van de modellen waarmee zij een contract afgesloten heeft. Modellen die werkzaamheden voor Opdrachtgever verrichten dragen zelf aansprakelijkheid voor hun handelen inzake de opdracht.

3.3. The Force Models heeft expertise op het gebied van modellenwerk, waaronder het rekruteren, opleiden, begeleiden en management van modellen, trends en ontwikkelingen in de modewereld, en onderhoud een netwerk die van belang is voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

3.4. The Force Models en zijn medewerkers staan in voor de integriteit van zijn handelen, en zal ten opzichte van de Opdracht en de Opdrachtgever (des)kundig handelen, zijn professionele en relationele onafhankelijkheid waarborgen, en vermijden dat in de Opdracht andere belangen dan die van de Opdrachtgever zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de Opdrachtgever op zijn handelswijze aan te spreken indien deze zich niet als goed Opdrachtgever gedraagt.

3.5. Opdrachtgever zal medewerkers en modellen van The Force Models  professioneel en met zorg behandelen, door zich te houden aan de wettelijke regelgeving, waaronder, maar niet uitsluitend, 7:611, 7:646 en 7:658 BW, de Arbowet, AWGB en WGB, en zich onthouden van elke vorm van (sexuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.

3.6. Indien opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in artikel 3.5, of indien opdrachtgever zonder expliciete en schriftelijke toestemming van de directeur van The Force Models overgaat tot naaktfotografie, behoud het model zich het recht voor om de werkzaamheden van de Opdracht per direct te beëindigen en de locatie te verlaten. The Force Models  behoud het recht voor om de Overeenkomst in dit geval onmiddellijk te ontbinden volgens artikel 12 van deze algemene voorwaarden en gepaste maatregelen te treffen.

3.7. The Force Models verplicht zich zijn kennis en ervaring naar beste inzicht en vermogen in te zetten voor de uitvoering van de Opdracht.

3.8. Derden zullen uitsluitend bij de uitvoering van de Opdracht betrokken worden in overleg en in overeenstemming met de Opdrachtgever.

3.9. In het geval dat uitvoering van een mogelijke Opdracht in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande Opdrachtgever, zal The Force Models hiervan melding maken aan de betrokken partijen.

3.10. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal The Force Models pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een Opdracht, als daaromtrent voor alle betrokken Partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt.

3.11. De Opdrachtgever is oprecht en zorgvuldig in het vertrekken van informatie die gevraagd en ongevraagd nodig is om de Opdracht goed en doelmatig te kunnen uitvoeren.

3.12. De Opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van facturen.

4. Offertes & overige aanbiedingen

4.1. Een offerte en/of enig ander aanbod van The Force Models is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.2. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden The Force Models niet.

4.3. Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Tijdig bericht bij dreigende overschrijding overeenkomst

5.1. Indien overschrijding van het overeengekomen honorarium aannemelijk wordt voor aanvang van de opdracht, zal dit tijdig bericht worden door opdrachtgever aan The Force Models, opdat eventueel een aanvullende offerte uitgebracht kan worden.

5.2. Voor elke overschrijding van het aantal afgesproken uren zal het standaard uurtarief (zie artikel 1.11) in rekening worden gebracht, tenzij deze uren vallen onder de definitie van artikel 1.12, overwerk. In dat geval gelden andere tarieven.

6. Geheimhouding

6.1. The Force Models neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de Opdrachtgever die hem in het kader van de Opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op The Force Models een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, The Force Models zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de Opdrachtgever The Force Models van de geheim-houdingsplicht heeft ontheven, of de informatie via openbare bronnen is verkregen. The Force Models dient alle in het kader van de Opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

6.2. De Opdrachtgever mag, zonder toestemming van The Force Models, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van The Force Models en zijn medewerkers, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op de Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

7. Intellectueel eigendom

7.1. The Force Models behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, merkenrechten en industriële rechten, op haar offertes, ontwerpen, afbeeldingen, beeldmateriaal, adviezen, productie- en leveringmethodes, samplemateriaal, berekeningen enzovoort, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door The Force models of bij wet toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd/gekopieerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

7.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van The Force Models of van haar leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te verwijderen of te wijzigen.

7.3. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel is Opdrachtgever aan The Force Models een boete verschuldigd van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van The Force Models op schadevergoeding op grond van de wet.

7.4. Onverminderd de aansprakelijkheid jegens The Force Models wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel, is Opdrachtgever verplicht van diegene van wie, al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook, gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op [hem/haar] rustende verplichtingen, ten aanzien van de rechten en plichten als bepaald in artikel het eerste en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

8. Uitvoering van de Opdracht

8.1. Door het aanvaarden van de Opdracht rust op The Force Models een inspanningsverplichting met betrekking tot het tot stand doen komen van afspraken tussen het model en de opdrachtgever. De uitvoering van de opdracht gebeurd naar beste inzicht en vermogen van het model en deze zal de opdracht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3. The Force Models verricht de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en is daarbij tevens gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde.

8.4. Als na aanvaarding van de oorspronkelijke Opdracht wijzigingen plaatsvinden in de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten, inzet van medewerkers en de planning. Dit alles alleen als er overeenstemming met The Force Models bereikt is. Zie ook artikel 5.1. inzake overschrijding overeenkomst.

8.5. Indien de opdrachtgever exclusiviteit recht op een model wenst, dienen hiervoor voorafgaand aan de opdracht bindende afspraken met The Force Models gemaakt te worden. Er zullen in dit geval andere tarieven worden gehanteerd.

9. Promotionele activiteiten

9.1. The Force Models heeft het recht de naam van de Opdrachtgever en een korte zakelijke omschrijving van de Opdracht te gebruiken voor promotionele activiteiten.

10. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan The Force Models niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop The Force Models geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: ziekte of andere persoonlijke omstandigheden van het model, molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen, onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers of andere derden waarvan The Force Models afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

10.2. Indien The Force Models als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt The Force Models zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.

10.3. Indien nakoming van de Overeenkomst door The Force Models als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan een week, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

11. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst

11.1. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk en onder opgave van redenen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn volgens artikel 13.4 , tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

11.2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, heeft The Force Models vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde dagelijkse declaratiebedrag en de periode waarvoor de Overeenkomst nog zou duren als uitgangspunt wordt gehanteerd tot een maximum van 1 maand, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die redelijkerwijs aan The Force Models zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na compensatie ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

11.3. Binnen 2 weken na het doen van de schriftelijke mededeling zullen beide Partijen met elkaar in overleg treden, om de motieven en de gevolgen van de beëindiging met elkaar te bespreken.

11.4. Ingeval één van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

11.5. Bij voortijdige beëindiging door The Force Models ontstaat voor hem een inspanningsverplichting mee te werken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.

11.6. The Force Models behoudt aanspraak op betaling van tot dan toe verrichte werkzaamheden.

12. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

12.1. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft The Force Models het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke of mondelinge mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal Opdrachtgever eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door The Force Models wordt ontbonden.

12.2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft The Force Models het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of aan Opdrachtgever is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door Opdrachtgever geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van The Force Models onvoldoende is en/of door The Force Models geen (afdoende) vooruitbetaling van Opdrachtgever is ontvangen.

12.3. The Force Models is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van The Force Models kan worden gevergd.

12.4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft The Force Models het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

a. Opdrachtgever de (vrije) beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

b. aan een Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

c. aan een Opdrachtgever faillissement is verleend;

d. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of Opdrachtgever onder curatele is gesteld;

e. een afnemer niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan haar worden gesteld;

f. ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (één) maand is opgeheven;

g. Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, beëindigt of ontbindt.

12.5. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

a. The Force Models de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

b. aan The Force Models surseance van betaling is verleend;

c. The Force Models failliet is verklaard;

d. The Force Models haar activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigd of ontbindt en als gevolg daarvan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet meer kan nakomen.

12.6. Opdrachtgever is gehouden om de schade die The Force Models als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan The Force Models te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.

12.7. Indien The Force Models overgaat tot opschorting of ontbinding, is The Force Models jegens Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.8. Indien ontbinding van de Opdracht door The Force Models op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door Opdrachtgever aan The Force Models verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

13. Honorarium

13.1. Alle honoraria zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

13.2. Indien The Force Models met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is The Force Models gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijs bepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

13.3. Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij The Force Models alsnog bereid is om  ˜de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op The Force Models rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.

13.4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is The Force Models gerechtigd hem/haar gemaakte kosten bij Opdrachtgever als volgt in rekening te brengen:

a. Geen kosten: annulering meer dan 48 uur voor de boeking van in Nederland wonende modellen, annulering meer dan 72 uur voor de boeking van in het buitenland wonende modellen, tenzij er reis- en verblijfskosten gemaakt zijn, deze kosten zullen volledig in rekening worden gebracht;

b. 50% van het in de overeenkomst afgesproken honorarium: annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de boeking van in Nederland wonende modellen, en van 72 uur tot 24 uur voor de boeking van in het buitenland wonende modellen, tenzij er reis- en verblijfskosten gemaakt zijn, deze kosten zullen volledig in rekening worden gebracht;

c. 100% van de in de overeenkomst afgesproken kosten bij annulering op de datum van de boeking, ofwel minder dan 24 uur voor de boeking.

d. Bij meerdaagse boekingen is de opzegtermijn even lang als de boeking. Wordt de termijn niet aangehouden, dan is het volledige (100%) overeengekomen tarief verschuldigd.

13.5. Voor doorpassen en repetities wordt 50% van het uur honorarium in rekening gebracht. Als het doorpassen of de repetitie langer dan twee uur duurt, zal voor elke overschrijding het normale uurtarief in rekening gebracht worden.

13.6. Reis en verblijfskosten van in het buitenland wonende modellen zullen door The Force Models aan opdrachtgever volledig in rekening worden gebracht.

13.7. Naaktopnames zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleent door The Force Models en in overleg met het model. Speciale tarieven zijn in dit geval van toepassing.

13.8. Boven de geldende honoraria worden toeslagen berekend voor :

a. Het gebruik van foto’s, film- of videobeelden voor affices, posters, showcards, stickers, displays, billboards, commercials en in het algemeen elk gebruik dat qua formaat of vormgeving afwijkt van het met de Opdrachtgever overeengekomen gebruik;

b. Lingerie en/of ondergoedopnames;

c. Gebruik van beeldmateriaal in meer dan 1 land;

d. Gebruik van beeldmateriaal voor meer dan 1 onderwerp;

e. Gebruik van opnames voor meer dan 1 medium;

f. Gebruik voor beeldmateriaal op het internet in brede zin.

14. Betaling en betalingstermijnen

14.1. De Opdrachtgever zal de uitgebrachte facturen binnen 30 (dertig) werkdagen na ontvangst in euro’s voldoen, zonder inhouding of korting.

14.2. De termijn van 30 (dertig) werkdagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.

14.3. De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:

a. aan Opdrachtgever faillissement is verleend, een verzoek daartoe is ingediend, door Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd of Opdrachtgever op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of

b. indien beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt of dreigt te worden gelegd; of

c. indien Opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

14.4. Wanneer ter incasso van vorderingen door The Force Models derden worden ingeschakeld, komen de ter zake gemaakte kosten volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

14.5. Als de factuur niet tijdig betaald wordt is The Force Models gerechtigd om per maand de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening te brengen over het openstaande bedrag; de rente wordt berekend vanaf de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden. Alle buitengerechtelijke kosten zullen voor rekening van de Opdrachtgever zijn en bedragen minimaal € 150,-.

14.6. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot gebruik van de gemaakte opnames, beeldmateriaal en dergelijke die voortkomen uit de opdracht nadat betaling van de ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1. The Force Models is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door wanneer het model of de modellen enige afspraak, al dan niet door tussenkomst van The Force Models tussen opdrachtgever en model tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt. Dit geld ook voor verstrekte adviezen, verstrekte ontwerpen en overige door The Force Models verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van The Force Models.

15.2. Naast het bepaalde in het eerste lid is The Force Models niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde diensten, door verstrekte adviezen / ontwerpen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van The Force models.

15.3. The Force Models aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij Opdrachtgever en /of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van diensten die door haar zijn geleverd dan wel adviezen / ontwerpen die zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.

15.4. The Force Models aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.

15.5. Uitsluitend voor zover The Force Models toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan The Force Models worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.

15.6. De aansprakelijkheid van The Force Models is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan The Force Models is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van The Force Models beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door The Force Models afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van The Force Models reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

Vrijwaringen

15.7. Opdrachtgever vrijwaart The Force Models tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens The Force Models geleverde diensten.

15.8. Opdrachtgever vrijwaart The Force Models tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door The Force Models. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die The Force Models in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

15.9. Opdrachtgever vrijwaart The Force Models voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

16. Verwerking Persoonsgegevens

16.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

16.2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

17. Verjaring/verval

17.1. Alle rechtsvorderingen jegens The Force Models, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

18. Klachten

18.1. Indien de Opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de Opdracht, dan wel de toepassing van deze algemene voorwaarden, kan door de Opdrachtgever een klacht ingediend worden bij de directeur van The Force Models. Partijen verplichten zich om zich bij klachten te onthouden van enige mededeling aan anderen dan direct betrokkenen bij het geschil.

18.2. Klachten over de uitvoering van de opdracht door het model moeten vooraf of tijdens de opdracht direct kenbaar worden gemaakt aan The Force Models en het model. Klachten over het model achteraf worden mogelijk niet ontvankelijk verklaard.

18.3. Een klacht schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op, tenzij en voor zover de directeur van The Force Models aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat de klacht gegrond is.

18.4. In geval van een terechte klacht heeft The Force Models de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht.

19. Geschillenregeling

19.1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

19.2. Partijen verplichten zich om zich bij geschillen te onthouden van enige mededeling aan anderen dan direct betrokkenen bij het geschil.

20. Juridische geschillen

20.1. Juridische geschillen voortvloeiend uit de toepassing van deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam. Artikel 21.2 is van overeenkomstige toepassing.

21. Toepasselijk recht

21.1. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

22. Slotbepaling

22.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 65033892